ОГОЛОШЕННЯ

24. 04 - 30. 04. 17

ПОНЕДІЛОК
Cвято річниці Освячення Катедрального Собору у Львові

18.00 - СВЯТА МЕСА
(українською мовою)

ВІВТОРОК
Свято св. Марка Євангеліста

08.00 - СВЯТА МЕСА
(польською мовою)

19.00 - Біблійне Коло

МОЛИТВА ПРО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В РОДИНІ ЗА ЗАСТУПНИЦТВОМ
СВ. ЙОАНА ПАВЛА ІІ

СЕРЕДА

08.00 - СВЯТА МЕСА
(польською мовою)

ЧЕТВЕР

08.00 - СВЯТА МЕСА
(польською мовою)

П'ЯТНИЦЯ

18.00 - СВЯТА МЕСА
(українською мовою)

СУБОТА
Свято св. Катерини Сієнської, діви і Вчителя Церкви, Покровительки Європи

08.00 - СВЯТА МЕСА
(польською мовою)

КАТЕХИЗА
12.45 – дошкільнята
14.00 - 1-2 класи
15.00 – схоля і міністранти
16.00 – курси для лекторів
16.00 - 3-5 класи
17.00 - 6-7 класи
17.00 - хор парафіяльний
18.00 - молодь від 8 класу

ІІІ ВЕЛИКОДНЯ НЕДІЛЯ

09.00 - СВЯТА МЕСА
(польською мовою)

11.00 - СВЯТА МЕСА
(українською мовою)

СПОВІДЬ - КОЖНОГО ДНЯ ЗА ПІВГОДИНИ ПЕРЕД СВЯТОЮ МЕСОЮ

12.45 – дошкільнята

14.00 - 1-2 класи

15.00 – схоля і міністранти

16.00 – курси для лекторів
Гості на сайті
На даний момент 296 гостей на сайті
Пошук на сайті

Kr?tka historia ko?cio?a rzymskokatolickiego w Czerwonogradzie (Krystynopolu)

Miasto Krystynopol (dzi?: Czerwonograd) powsta?o na miejscu dawnej osady Nowy Dw?r.

Pierwsze wzmianki o tej osadzie odnotowano w roku 1613 w ksi?gach klasztornych ojc?w bernardyn?w z Sokala. W tym czasie to w?a?nie oni sprawowali opiek? nad wsp?lnot? rzymskokatolick? zamieszkuj?c? Nowy Dw?r.

W roku 1692 Feliks Kazimierz Potocki za?o?y? miasto Krystynopol na prawie magdeburskim, a w roku 1695 dla nowo powsta?ego grodu pobudowa? drewniany ko?ci?? pod wezwaniem Zes?ania Ducha ?wi?tego. Piecz? nad nim powierzy? bernardynom opiekuj?cym si? katolikami zamieszkuj?cymi miasto.

Po nied?ugim czasie po?ar doszcz?tnie zniszczy? drewnian? ?wi?tyni?, dlatego w roku 1701 F. K. Potocki rozpocz?? budow? nowego – murowanego ko?cio?a w stylu barokowym.

W roku 1723 syn za?o?yciela miasta – Franciszek Salezy Potocki – od papie?a Innocentego XIII pozyska? dla ?wi?tyni relikwie ?wi?tego Klemensa I – papie?a, kt?ry – zes?any na Krym (do Chersonia) - zgin?? tam ?mierci? m?cze?sk?.

Drug? relikwi? w krystynopolskim ko?ciele by?a przywieziona z Rzymu w roku 1752 cz?stka Krzy?a ?wi?tego.

W roku 1747 dobroczy?ca ?wi?tyni – F. S. Potocki – z przeznaczeniem dla ojc?w bernardyn?w rozpocz?? budow? klasztoru, kt?ry razem z ko?cio?em tworzy? „architektoniczny kompleks z dziedzi?cem wewn?trznym po?rodku”.

W ?wi?tyni zainstalowano organy sprowadzone w roku 1755.

W roku 1758 dla relikwii ?w. Klemensa pobudowano kaplic? usytuowan? na prawo od g??wnego o?tarza.

W latach 1756 – 1759 znany lwowski malarz – Stanis?aw Stroi?ski – wykona? freski na wewn?trznych ?cianach ?wi?tyni.

W ko?ciele znajdowa?a si? tak?e ikona BICZOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA – ozdobiona srebrn? szat? i srebrn? koron?.

Pod opiek? ojc?w bernardyn?w by?y tak?e okoliczne wioski: Boriatyn, Dobriaczyn, Klusiw, Mad?arki, Nowy Dw?r, Parchacz, Silec i Zawysze?.

Niezwykle trudnym czasem dla ko?cio?a i klasztoru by? okres II wojny ?wiatowej i lata bezpo?rednio po nim nast?puj?ce.

W roku 1940 duszpasterzem krystynopolskiej ?wi?tyni zosta? ojciec Jerzy Bielecki. To jemu przypad?o w udziale odprawienie ostatniej Mszy ?w. w ko?ciele OO. Bernardyn?w w roku 1951, kiedy to Krystynopol zosta? przy??czony do sowieckiej Ukrainy. W tym czasie ko?ci?? i klasztor zosta?y zamkni?te, a w?adze pa?stwowe zacz??y wykorzystywa? dla swoich niecnych potrzeb budynki sakralne.

W roku 1988 w ko?ciele OO. Bernardyn?w wierni zn?w pocz?li gromadzi? si? na modlitw?.

W tym samym roku bardzo zniszczone i zrujnowane budynki ko?cio?a i klasztoru w?adze pa?stwowe przekaza?y cerkwi prawos?awnej.

Dzi?ki ofiarno?ci mieszka?c?w miasta dobudowano pi?? kopu?, w wyniku czego ?wi?tynia zyska?a nowy wygl?d. Obecnie gromadz? si? w niej wierni cerkwi ?wi?tego W?odzimierza.

Za czas?w sowieckich cz?onkowie wsp?lnoty katolickiej Czerwonogradu udawali si? na nabo?e?stwa odprawiane w katedrze lwowskiej, w kt?rej pos?ug? duszpastersk? pe?ni? niez?omny ojciec Rafa? Kiernicki.

W roku 1991 w?adze miasta Czerwonogradu zarejestrowa?y parafi? rzymskokatolick? i przekaza?y wiernym kaplic? w Me?ericzu (oddalon? 7 km od Czerwonogradu). Nabo?e?stwa w niej odprawiano w niedziele i ?wi?ta.

W roku 1997 katolicka wsp?lnota parafialna Czerwonogradu kupi?a budynek przy ulicy J. Sipoho. W nim odbywa?y si? nauka religii dla dzieci i spotkania m?odzie?y z r??nymi parafialnymi grupami wiernych.

W roku 2005 czerwonogradzka wsp?lnota katolicka zakupi?a plac pod budow? nowego ko?cio?a. Zak?adanie fundament?w przysz?ego ko?cio?a rozpocz??o si? dwa lata p??niej – w roku 2007.

W roku 2010 zosta? po?wi?cony dom parafialny, w kt?rym skoncentrowa?o si? ?ycie religijne rzymskokatolickiej wsp?lnoty miasta. Jedno z pomieszcze? pe?ni do dzi? funkcj? kaplicy, w innych odbywaj? si? katecheza dla dzieci i doros?ych, nauka j?zyka polskiego i ?piewu ko?cielnego. Ch?tni mog? ponadto korzysta? z pracowni komputerowej i si?owni. Jedna z sal zosta?a przeznaczona na spotkania grup muzycznych.

Budowa ko?cio?a post?puje bardzo powoli. Wynika to z braku koniecznych ?rodk?w finansowych.

Wierni wraz ze swoim ksi?dzem proboszczem zwracaj? si? do ludzi dobrej woli z gor?cym apelem o pomoc:

Zr?bmy wszystko, by ka?dy w naszym mie?cie czu? si? bezpiecznie, by ?y? w zgodzie z prawem Boskim i ludzkim, by ka?dy z nas szanowa? jeden drugiego, nie zwa?aj?c na pochodzenie innych, na ich pogl?dy czy kolor sk?ry.

Te zasady b?dziemy wciela? w ?ycie podczas spotka? modlitewnych w powstaj?cej ?wi?tyni, kt?rej budow? chcemy wsp?lnymi si?ami jak najpr?dzej zako?czy?.

T?umaczenie Bogdan Sakowski

Ofiary na ten cel prosimy wp?aca? na konto:

LES’KIV  MYKOLA  IGOROVYCH

RAIFFEISEN  BANK  AVAL  Kiev, Ukraine

Beneficjary: Acc. No 0103/262041995465

NA BUDOW? KO?CIO?A

Stare zdj?cie ko?cio?a nadane administracj? strony internetowej http://www.filosokal.mijdim.com

 
Календар
«  квітень 2017  »
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ЛІНКИ